Friday, September 23, 2011

KONSEP KAUNSELING

Kaunseling adalah proses interaksi menyatukan kaunseling yang memerlukan pembantu dan seorang kaunselor yang terlatih serta berpendidikan untuk memberi bantuan (Roa dalam PErez, 1965).

Pepinsky dan Pepinsky dalam Rochman (1969), kaunseling adalah situasi pertemuan lansung di mana seorang yang terlibat dalam situasi itu kerana latihan dan ketrampila...

No comments:

Post a Comment